Algemene voorwaarden2017-02-15T17:06:26+00:00

Algemene voorwaarden van Twents Beleg

1. Definities

1.1 Lunchbezorger/cateraar: Twents Beleg
1.2 Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of op last van een contractant maaltijden, buffetten, dranken of andere diensten besteld bij Twents Beleg.
1.3 Diensten: datgene dat de cateraar Twents Beleg uitvoert op eigen locatie of op de locatie van opdrachtgever.

2. Algemeen

2.1 Alle orders worden afgesloten op grond van deze algemene voorwaarden.
2.2 Andere afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij dergelijke voorwaarden zijn overlegt en schriftelijk zijn aanvaard door Twents Beleg.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen met Twents Beleg en de opdrachtgever.
2.4 Twents Beleg behoud zich het recht om een half uur voor en een half uur na de gewenste aflevertijd de goederen af te leveren bij de klant.

3. Voorbehoud

3.1 Twents Beleg behoud zich te allen tijde het recht voor zonder opgave van redenen opdrachten te weigeren.

4. Prijzen

4.1 De prijzen van de maaltijden, buffetten, dranken en andere diensten gelden telkens per aangegeven periode zoals vermeld staat in onze folder, op internet en op de offertes.
4.2 Het is Twents Beleg toegestaan om prijzen van maaltijden, buffetten, dranken en andere diensten te wijzigen.
4.3 De opdrachtgever of gemachtigde accepteert de geldende prijzen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Twents Beleg is voor schade van welke aard dan ook, door het ontstaan van foutief of niet leveren van maaltijden, buffetten, dranken of andere diensten, beperkt of niet aansprakelijk, tot de prijs van de te leveren maaltijden, buffetten, dranken en andere diensten deze worden in alle redelijkheid zoals gesteld in de Nederlandse wet tussen Twents Beleg en opdrachtgever hersteld.
5.2 Twents Beleg neemt geen enkele vorm van aansprakelijkheid bij fouten die ontstaan zijn door foute aanlevering van een bestelling, naam of adressen van opdrachtgever of gemachtigde.
5.3 Twents Beleg neemt geen enkele vorm van aansprakelijkheid meer voor het eten en drinken nadat wij na levering van maaltijden, buffetten, dranken en andere diensten zijn vertrokken bij opdrachtgever of gemachtigde.
5.4 Indien opdrachtgever niet binnen 7 dagen per aangetekend schrijven zijn bezwaren tegen het factuurbedrag heeft geuit, wordt door Twents Beleg aangenomen dat het bedrag zoals dit vermeld op de factuur aan de opdrachtgever is geaccepteerd.
5.5 Twents Beleg wordt ten alle tijden door opdrachtgever gevrijwaard voor eventuele aanspraken door derden.

6. Klachten

6.1 Opdrachtgever dient alle klachten omtrent bestellingen en levertijden van maaltijden, buffetten, dranken en andere diensten uitdrukkelijk dezelfde dag door te geven aan Twents Beleg, deze zal indien de klachten redelijk en reëel zijn deze binnen 24 uur herstellen.
6.2 Klachten omtrent fouten in telefonisch/elektronisch opgegeven naam of adresstelling of bestellingen, ontstaan door onduidelijkheid van de opdrachtgever of zijn gemachtigde worden niet geaccepteerd.

7. Betaling

7.1 Betaling van de geleverde maaltijden, buffetten, dranken of andere diensten, dient steeds á contant te geschieden.
7.2 Betaling via de bank alleen in onderling overleg, bij voorkeur binnen 5 dagen met telebankieren.
7.3 Alle kosten met betrekking tot incasso van de door opdrachtgever verschuldigde bedragen als gevolg van niet tijdige betaling zowel de gerechtelijke als buiten- gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.4 De incasso kosten bedragen minimaal 15% over het totaalbedrag, exclusief BTW, met een minimum van €50,00, voorts zal bij in gebreke stelling de wettelijke rente van 1% per maand of een deel daarvan over het totaal bedrag worden door berekend.

8. Annuleringen

8.1 Als opdrachtgever een bestelling binnen 72 uur voor aflevering annuleert, is opdrachtgever het bedrag van 50% van de werkelijke factuurwaarde verschuldigd aan Twents Beleg.

9. Slotbepalingen

9.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onuitvoerbaar of in strijd met de Nederlandse wet is, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen in de algemene voorwaarden aantasten.
9.2 Op alle met Twents Beleg gesloten overeenkomsten en de daaruit vloeiende rechts- betrekkingen is Nederlands recht van toepassing.

10. Deponering Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.